Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kun je het pas 23 mei 2023 inschrijven voor schooljaar 2023-2024 in een Laarnse, Wetterse of Wichelse kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen hier. Wij raden je aan je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft. U kan tot 5 scholen opgeven. Je hebt niet minder kans om je eerste voorkeurschool te krijgen als je meerdere scholen opgeeft. 

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven! Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen.

Je zal nooit een school toegewezen krijgen waarvoor je je niet aanmeldt. 

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2024. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

Je moet wel aanmelden tussen dinsdag 28 februari 2023 (12u) en vrijdag 21 maart 2023 (19u). 

Opgelet de aanmeldingsperiode stopt na 21 maart! 

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op deze webpagina.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elk aangemeld kind een plaats. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan ordenen we de aangemelde kinderen:

 • 1. broers/zussen en kinderen personeel

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang voor inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school.

  Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind of werkadres van de ouder ten opzichte van de school). Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.

 • 2. alle andere kinderen

  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald: in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats volgens afstand.

   

Wat wordt er bedoelt met voorrang voor kinderen van dezelfde leefentiteit ?

De wet voorziet dat kinderen van dezelfde leefentiteit naar dezelfde school kunnen gaan. Dit geldt dus voor broers en zussen, maar ook voor halfbroers en halfzussen of plusbroers en pluszussen.

Broers, zussen, halfbroers en halfzussen moeten niet op hetzelfde adres wonen om van die voorrang te genieten. Pluskinderen of stiefkinderen wel.

Concreet wil dit zeggen dat de volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
   
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
   
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. 'plus' of stiefbroers en 'plus' of stiefzussen).

 

De software maakt een rangorde van alle aanmeldingen. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium (domicilie- of werkadres) in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een rangorde bepaald. Eerst komen alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand (domicilie- of werkadres). Daarna volgen de kinderen die de school als tweede keuze opgaven, ook zij worden gerangschikt op afstand, gevolgd door de kinderen die de school als derde keuze opgaven enzovoort. 

 • Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur (indien je je eerste keuze krijgt, verwijdert het systeem je naam op de lijsten van de scholen van je tweede, derde, vierde keuze...). Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Indien je niet de school van je eerste voorkeur kan krijgen, bewaart het systeem de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar je blijft tot 30 juni 2024 op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling of het werkadres van de ouder en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie. 

 

Welk adres geef ik op?

Je kan de volgende adressen doorgeven:

 • het domicilie adres van het kind

  Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, lees dan verder bij de vraag rond 'ik ga verhuizen'. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.
   
 • een werkadres

  Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Het systeem kiest automatisch het meest gunstige adres per school. 

De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium “kortste afstand tot de school". 

 

Wat als we binnenkort gaan verhuizen,mag ik dan al het nieuwe adres doorgeven voor de afstandsberekening? 

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken.

Je kan dus een aanvraag doen om het nieuwe adres te gebruiken onder een aantal voorwaarden. Een officieel bewijsdocument, dat kan aantonen dat je ten laatste tegen 30 juni 2024 (dus het einde van het schooljaar van waarop de aanmeldperiode van toepassing is, de einddatum loopt gelijk met de einddatum van de wachtlijst) op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen,  moet samen met een verklaring op eer ingediend worden bij Het Huis van het Kind Laarne Wetteren Wichelen (naarschool@huisvanhetkindlww.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode (liefst zo snel mogelijk).

Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres, als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient bewezen te worden door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken” Ook de vooropgestelde datum van verhuis wordt kenbaar gemaakt. Deze documenten worden geanonimiseerd door de voorzitter van de Ombudsdienst Inschrijvingen en voorgelegd op de eerst volgende vergadering van de Ombudsdienst. De leden geven dan (al dan niet) de toelating geeft tot het gebruik van het ‘nieuwe adres’ .

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie/werkadres – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via naarschool@huisvanhetkindlww.be

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je kind staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je kind op de wachtlijst staat. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school.

Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

 

Hoe werkt een wachtlijst voor een school ? 

Als er geen plaats meer is in één of meer scholen van jouw voorkeur, dan staat je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen.

Komt er later toch een plaats vrij in een school waarvoor je kind op de wachtlijst staat?
Dan kan je je kind in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven.
De school contacteert je dan. Geef daarom een correct telefoonnummer of mailadres op.

Let op: als je inschrijft in een school waar achteraf plaats is voor je kind, wordt je kind geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden.
Je kind behoudt alleen zijn/haar plaats op de wachtlijst bij scholen die hoger op je keuzelijst staan. 
De plaats op de wachtlijst is geldig tot 30 juni 2024. Daarna vervalt de lijst. 

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via naarschool@huisvanhetkindlww.be. De beheerder zal je klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie voor Leerlingenrechten. Voor de contactgegevens van deze commissie verwijzen we door naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of Huis van het Kind LWW. Zij zullen je zeker verder helpen. 

  

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bestaat uit minstens één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de vier deelnemende schoolbesturen (vrij katholiek, gemeenschapsonderwijs en  gemeentelijk onderwijs). Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

De ombudsdienst bestaat uit : 

Katholiek Onderwijs: Katleen De Winne (vervangers: Renate Pee, Hilde Kerckaert ,Tamara Van Loo) 
GO!:  Anniq Patho (vervanger Nico De Ridder) 
Gemeentelijk onderwijs: Leen Van Weymeersch (vervangers Katleen Van Hoecke,  Martine De Vusser) 
Adviserende functie CLB: Chris Frigne, (vervanger Hilde Merckx)
Neutrale voorzitter: Liselot Franck (vervanger Yenthe De Schryver)

Lid van een ouderraad: Ben Dhooge 

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst ?

 • Het doel is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. 

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Behandeling van eerstelijnsklachten. 

   

   

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via naarschool@huisvanhetkindlww.be. Zij zorgen er dan voor dat je je kindje in de juiste (kleuter)klas kan inschrijven. 

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

 • Je ticket voor inschrijving in de schoolIndien u dit hebt ook de kids-ID
 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres